ਲਿਖਤਾਂ ਭੇਜਣ ਬਾਰੇ

        

   
                  

 

 
 

ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ੇ ਉੱਤੇ ਇਕ ਲਿਖਤ ਇਸ ਵੈਬ ਸਾਈਟ ਉੱਤੇ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਇਆ ਕਰੇਗੀਇਹ ਲਿਖਤ ਇਕ ਪੈਰੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਸਫ਼ਿਆਂ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈਪੰਜਾਬੀ ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲਾ ਸਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਵਿਸ਼ੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਲਿਖ ਕੇ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਸੰਪਾਦਕ ਨੂੰ ਭੇਜਣਪਾਠਕਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਲਿਖਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੇ ਵੀ ਅਧਾਰਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਇਸ ਵੈਬ ਸਾਈਟ ਉੱਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਖੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨਪਾਠਕਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਲਿਖਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਵੀ ਅਧਾਰਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹੋਣਈਮੇਲ ਇਸ ਪਤੇ ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ: info@panjabiblog.org. ਈਮੇਲ ਵਿੱਚ ਲਿਖਤ ਦੇ ਲੇਖਕ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪਤਾ ਅਤੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਈਮੇਲ ਵਿੱਚ, ਵਿਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਖ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇ ਦਾ ਨਾਂ ਜਾਂ ਜਿਸ ਮਹੀਨੇ ਇਹ ਵਿਸ਼ਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੇਹਰਬਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀਲਿਖਤ ਤਾਂ ਹੀ ਛਾਪੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਠੋਸ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ

         ਜੇ ਪਾਠਕ ਆਪਣੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਣ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੋਵੇਗਾਜੇ ਕੋਈ ਪਾਠਕ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਟਾਈਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਲਿਖਤ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਸਕਦਾ ਹੈਭਾਵੇਂ ਲਿਖਤਾਂ ਭੇਜਣ ਲਈ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਚਤ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਪਰ ਜਿੰਨੀ ਛੇਤੀਂ ਲਿਖਤ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇ ਉਤਨਾ ਹੀ ਚੰਗਾ ਹੈ